Software Development

ในทุกๆธุรกิจย่อมมีรายละเอียด หลักการ ความซับซ้อนที่แตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดเพื่อนำมาสร้างสรรค์
และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้

Discover

IT Consultant

อินสไปเรชั่น เทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ Enterprise ด้วยเครื่องมือของเราจะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโต และแข่งขันในโลกปัจจุบันได้อย่างไม่สะดุด

Explorer

Services

 

IT Consultant

เรามีความเข้าใจในเรื่องซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดี ด้วยหลักการที่ว่า "ความเข้ากันของระบบ Software Compatible"

Explorer
 

Software Development

เราติดตามเทคโนโลยีของโลกอยู่ตลอดเวลา คัดสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ได้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับในการพัฒนาซอฟต์แวร์

Discover
 

Hardware Implement

ตั้งแต่อุปกรณ์อัตโนมัติเล็กๆ จนถึงระบบอัตโนมัติทั้งระบบอุตสาหกรรม มั่นใจด้วยการทำงานควบคู่กับวิศวกรด้านต่างๆ ที่มีประสบการณ์โดยตรง

Discover

QFamily

ระบบ Q-Impress เป็น Innovation Platform  ที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการบริหารข้อมูลลูกค้าประกอบไปด้วยระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน, Media Display และ ระบบจัดการคิว ที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกลักษณ์ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย

เพื่อสนับสนุน เพิ่มศักยภาพ สร้างสรรค์ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็วและรอบด้าน จากการให้บริการธรรมดา เป็น High Value Service เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของธุรกิจ

Discover

Our Clients

ghb-logo
boi-logo
mti-logo
roach-logo
saragroup-logo