นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก

บริษัท อินสไปเรชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “องค์กร”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท ฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ บริษัท ฯ โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

  บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับองค์กร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลในหมวดหมู่และประเภทดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับเต็ม เช่น

  • ข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนโดยทั่วไป เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการที่ใช้ และการทำธุรกรรมกับองค์กร เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / บริการที่สนใจ หรือที่ใช้ ข้อมูลประกอบการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการ
  • ข้อมูลตำแหน่งของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  อย่างไรก็ดี หากบริษัท ฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ฯ บริษัท ฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการตามความสัมพันธ์ ที่บริษัท ฯ มีกับท่าน ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัท ฯ หรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติติตาม

 2. ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านทางช่องทางแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่แตกต่างกันตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับองค์กร รวมทั้งอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ผู้ให้บริการภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือช่องทางอื่น ๆ โดยบริษัท ฯ อาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ

 3. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ

  บริษัท ฯ เก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมหรือฐานทางกฎหมายอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

  • เพื่อการตรวจสอบ และ/หรือ การยืนยันตัวตนบุคคล ความถูกต้องของข้อมูล การพิจารณาคำขอของท่าน
  • เพื่อการให้ใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการ เช่น การเข้าทำนิติกรรมหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามธุรกรรม การดำเนินการตามคำขอ การจัดการข้อร้องเรียน การให้บริการหลังการขาย
  • เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
  • เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อประสานงาน การแจ้งผล การรายงาน การแจ้งเตือน หรือการนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่ท่าน
  • เพื่อการดำเนินการทางการตลาด เช่น การให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท ฯ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ / บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
 4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

  บริษัท ฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี โดยบริษัท ฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกัน ทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 6. การมีส่วนร่วมและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการคัดค้าน
  • สิทธิในการระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการถอนความยินยอม
  • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการร้องเรียน
 7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัท ฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด หรือเป็นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายภายในของบริษัท ฯ และตามความจำเป็นอื่น ๆ

 8. การใช้คุกกี้ (Cookies)

  ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท ฯ บริษัท ฯ อาจทำการตรวจสอบ ถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ฯ นั้น บริษัท ฯ อาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ “คุกกี้” คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่น ๆ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมนั้นกำลัง เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท ฯ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของบริษัท ฯ “คุกกี้” ดังกล่าวอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิที่จะไม่รับการเชื่อมต่อคุกกี้ได้ โดยสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ในเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน แต่การปฏิเสธไม่รับการเชื่อมต่อคุกกี้อาจส่งผลกระทบให้การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท ฯ อาจไม่ถูกต้อง หรือประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  อนึ่ง หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท ฯ โดยใช้โปรแกรมสืบค้น (search engine) โปรแกรมสืบค้นดังกล่าวอาจจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน บริษัท ฯ จึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย

 9. ข้อมูลการติดต่อบริษัท ฯ

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย หรือในกรณีที่ท่านต้องการยื่นคำขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ได้ที่

  (1)   บริษัท อินสไปเรชั่น เทคโนโลยี จำกัด

         ที่อยู่ : เลขที่ 3322/210 อาคารตึกช้าง ชั้น 10 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

         ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2194 1511

         E-mail : [email protected]

         เว็บไซต์ : www.it.co.th